Лица кои биле вработени во институтот од 1965 - 2015 - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Лица кои биле вработени во институтот од 1965 - 2015


а. Кадри со научно и соработничко звање

од

до

1.

Лилјана Маневска, асистент

1.12.1965

28.8.1967

2.

д-р Александар Христов, директор

1.12.1965

30.6.1967

3.

д-р Славко Милосавлевски, директор

1.7.1967

30.4.1969

4.

Симеон Малинов, асистент

1.4.1968

31.3.1969

5.

Ферид Мухиќ, асистент

1.12.1968

3.3.1970

6.

Наум Гризо, асистент

1.12.1965

30.10.1971

7.

Спасе Макаровски, асистент

1.1.1967

30.9.1971

8.

д-р Томислав Чокревски, науч. сораб.

1.1.1967

30.6.1971

9.

д-р Милан Нетков, директор

1.5.1969

31.12.1970

10.

д-р Илија Јосифовски, директор

1.1.1967

30.6.1971

11.

м-р Петре Георгиевски, асистент

1.2.1967

30.9.1972

12.

д-р Ѓорѓи Старделов, директор

15.10.1971

31.5.1973

13.

Јаков Лазаревски, асистент

1.1.1966

31.1.1973

14.

м-р Амалија Јовановиќ, асистент

13.4.1968

12.2.1973

15.

м-р Поликсена Кацарова, асистент

1.5.1971

31.8.1973

16.

Јордан Ангеловски, асистент

15.7.1971

28.2.1974

17.

Коста Костова, асистент

12.6.1973

12.4.1974

18.

м-р Стефан Костовски, асистент

1.1.1967

16.11.1975

19.

Марија Поцевска, асистент

1.2.1972

31.10.1975

20.

Љубомир Цуцуловски, асистент

15.4.1973

31.1.1975

21.

д-р Стеван Габер

12.7.1974

19.2.1975

22.

Борис Ноневски, асистент

1.2.1972

31.8.1976

23.

Методија Канвечев, асистент

1.10.1975

7.7.1976

24.

д-р Христо Карталов, асистент

1.3.1969

24.11.1977

25.

Татијана Георгиевска, асистент

1.11.1969

30.12.1977

26.

Јелица Георгиевска, асистнт

1.4.1976

30.11.1977

27.

д-р Ѓорѓи Спасов, вонред. проф .

1.4.1976

15.12.1977

28.

м-р Денко Денковски, асистент

13.4.1968

31.02.1978

29.

м-р Душан Симовски, истражувач

16.6.1970

13.10.1978

30.

Јордан Јовановски, асистент

1.4.1976

31.12.1978

31.

м-р Владо Поповски, асистент

1.4.1966

31.12.1979

32.

д-р Љупчо Арнаудовски, науч. сораб.

26.2.1967

31.10.1979

33.

Фиданчо Димитров, асистент

1.2.1972

5.1.1979

34.

м-р Драган Ташковски, директор

21.03.1975

30.9.1979

35.

Лидија Симовска, асистент

1.7.1975

15.5.1980

36.

д-р Димитар Мирчев,науч. сов.

1.11.1966

30.12.1982

37.

м-р Наум Шурбановски, доцент

1.3.1967

30.9.1983

38.

Славко Димевски, науч. советн.

1.1.1975

30.6.1983

39.

Љупка Христова, науч. сораб.

14.1.1971

31.3.1984

40.

Цветан Цветковски, асистент

1.10.1982

20.10.1984

41.

Сашо Веновски, асистент

2.10.1982

31.5.1984

42.

Весна Тасиќ, асистент

17.3.1980

31.3.1986

43.

д-р Владо Камбовски, директор

1.4.1984

14.7.1986

44.

д-р Музафер Туфаи, науч. сораб.

1.2.1976

11.1.1987

45.

м-р Живко Неделковски, доцент

1.10.1982

30.9.1987

46.

Весна Ристевска, помл. асист.

1.5.1981

15.4.1987

47.

Зоран Петровиќ, асистент

15.3.1980

12.2.1989

48.

д-р Панајотис Цакирпалоглу

15.3.1979

31.3.1990

49.

Маја Апостолова, помл. асист.

1.3.1989

31.8.1990

50.

Магдалена Наумовска, асистент

15.3.1979

26.7.1996

51.

Васил Марков, асистент

15.3.1979

30.6.1991

52.

Ѓорѓи Кимов, асистент

15.3.1980

30.9.1992

53.

д-р Светомир Шкариќ, директор

1.10.1979

2.10.1993

54.

Златко Пецев, млад асист.

1.6.1993

15.5.1994

55.

д-р Стојмен Михајловски, ред.проф.

1.3.1966

31.5.1994

56.

д-р Цветко Смилевски, ред.проф.

8.12.1988

30.9.1995

57.

д-р Душан Бубевски, ред.проф.

1.6.1966

15.12.1996

58.

д-р Благоја Брајановски, ред.проф.

1.1.1989

30.4.1998

59.

д-р Мирјана Малеска, ред.проф.

1.5.1997

4.11.2004

60.

д-р Етем Азири, доцент

11.1.2002

15.9.2004

61.

д-р Звонимир Јанкуловски, ред.проф.

1.7.1998

31.3.2005

62.

д-р Илија Тодоровски, ред.проф.

15.3.1979

30.9.2005

63.

д-р Весна Шопар, ред.проф.

1.4.1976

31.8.2006

64.

д-р Магдолна Колар Панова, ред.проф.

4.4.1995

31.8.2006

65.

д-р Наум Матилов, ред.проф.

1.4.1972

30.9.2007

66.

д-р Метуш Сулејмани, доцент

1.6.1994

15.3.2007

67.

д-р Аница Драговиќ, вон.проф.

1.6.1993

14.5.2008

68.

д-р Анета Јовевска, ред.проф.

16.3.1980

31.10.2009

69.

д-р Мирјана Сланинка Динева, ред.проф.

1.12.1968

15.9.2010

70.

д-р Љубица Чонева, ред. проф.

1.1.1997

1.1.2012

71.

д-р Виолета Чачева, ред. проф.

1.4.1976

15.9.2013

72.

д-р Лидија Христова, ред. проф.

1.2.1972

15.9.2013

б. Лица со стручно звање – технички соработник

 

од

 

до

1.

Лепосава Витанова, документ.

1.12.1965

15.2.1970

2.

Маргарита Костадинова, докумнент.

1.12.1965

28.2.1971

3.

Драгица Божинова, библотекар

20.1.1971

29.10.1973

4.

Елена Стојановиќ, струч. совет.

1.3.1966

21.10.1984

5.

Георги Јанчов, струч. сораб. и секрет.

1.6.1976

31.12.1986

6.

Душка Настева, виш техн. сораб.

1.12.1965

27.12.1990

 

7.

м-р Душан Веригиќ, стр. советник

 

10.2.1972

 

22.8.2000

8.

Маријанти Војводиќ, стр.советник

1.2.1966

31.8.2000

9.

Гордана Мицова

21.4. 2000

28.2. 2002

10.

Викторија Миланова

1.06.2000

30.9. 2002

11.

Блерим Каљоли

1.6.2000

30.6.2002

12.

Марија Станкова, виш стр.сораб.

7.5.1976

12.3.2011

в. Административно технички кадар

од

до

1.

Владимир Николовски, курир

1.3.1967

28.2.1970

2.

Смијка Јосифовска, сметковод.

15.11.1967

31.3.1971

3.

Стојан Костовски, секретар

1.2.1972

15.10.1974

4.

Љубица Чешларова, хигиеничар

1.6.1966

31.12.1975

5.

Милка Дувњак, дактилограф

1.1.1967

30.6.1977

6.

Мирка Митева, дактилограф

7.3.1977

7.7.1977

7.

Цена Јововиќ, сметководител

1.4.1976

13.2.1978

8.

Елена Стојановска, секретар

17.10.1974

13.2.1978

9.

Мира Буцева, благајник

1.7.1969

2.3.1978

10.

Гавро Познер, курир – возач

1.9.1970

19.12.1979

11.

Фоте Беќаровски, секретар

1.4.1976

31.7.1980

12.

Даница Киселова, дактилограф

15.1.1966

15.9.1992

13.

Ферија Ибраим, хигиеничар

14.6.1972

30.6.1992

14.

Перо Николовски, книжничар

20.1.1985

31.1.1992

15.

Димче Андонов, чувар

15.1.1989

31.3.1994

16.

Никола Ангеловски, секретар

1.1.1983

30.9.1999

17.

Маргарита Ристевска, дактилограф

14.7.1977

31.3.2001

18.

Слободанка Блажевска,виш техн.сораб.

14.6.1971

31.12.2001

19.

Вера Каровска,техн. Секретар

1.5.1978

30.9.2004

20.

Јадранка Денкова, секретар

16.12.1998

20.1.2006

21.

Трајанка Јакимовска,хигиеничар

21.3.1985

31.7.2008

22.

Ангелина Анчевска, дактилограф

15.3.1967

31.3.2001

23.

Митко Беловски – виш техн.сораб.

1.10.1982

1.5.2012

24.

Перо Пауновски –сметководител

1.05.1978

1.7.2012

25.

Ника Стевановска – благајник

20.1.1976

8.8.2012

 

26.

Анастасика Рајковиќ – референт за студ.

прашања

 

6.3.1985

 

1.7.2015